محصولات

Bitdefender Antivirus Plus - 1-Desktop - 1Year
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
40,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 3-Desktop - 1Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
75,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 5-Desktop - 1 Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
100,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 1-Desktop - 1Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
54,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 3-Desktop - 1Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
90,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 5-Desktop - 1 Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
170,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 1-Desktop - 1Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
62,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 3-Desktop - 1Year (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
100,000تومان یک ساله