محصولات

Kaspersky Anti-Virus 1-Desktop
امکان افزودن لایسنس در my.kaspersky.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يک سال پشتيبانی دائمی
مخصوص استفاده در خاورمیانه
149,000تومان یک ساله
Kaspersky Anti-Virus 2-Desktop
امکان افزودن لایسنس در my.kaspersky.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يک سال پشتيبانی دائمی
مخصوص استفاده در خاورمیانه
174,000تومان یک ساله
Kaspersky Anti-Virus 3-Desktop
امکان افزودن لایسنس در my.kaspersky.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يک سال پشتيبانی دائمی
مخصوص استفاده در خاورمیانه
241,000تومان یک ساله
Kaspersky Anti-Virus 4-Desktop
امکان افزودن لایسنس در my.kaspersky.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يک سال پشتيبانی دائمی
مخصوص استفاده در خاورمیانه
256,000تومان یک ساله
Kaspersky Anti-Virus 5-Desktop
امکان افزودن لایسنس در my.kaspersky.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يک سال پشتيبانی دائمی
مخصوص استفاده در خاورمیانه
388,000تومان یک ساله