محصولات

Bitdefender Antivirus Plus - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- لایسنس شما نباید تریال باشد.
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
4- در صورتی که لایسنس شما مخصوص ایران می باشد امکان تمدید محصول برای شما وجود دارد.
5- تعداد کاربر برای تمدید لایسنس باید همان تعداد کاربر در هنگام خرید باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.
6- در زمان تمدید امکان تغییر محصول وجود ندارد.
7- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


70,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- لایسنس شما نباید تریال باشد.
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
4- در صورتی که لایسنس شما مخصوص ایران می باشد امکان تمدید محصول برای شما وجود دارد.
5- تعداد کاربر برای تمدید لایسنس باید همان تعداد کاربر در هنگام خرید باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.
6- در زمان تمدید امکان تغییر محصول وجود ندارد.
7- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


77,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- لایسنس شما نباید تریال باشد.
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
4- در صورتی که لایسنس شما مخصوص ایران می باشد امکان تمدید محصول برای شما وجود دارد.
5- تعداد کاربر برای تمدید لایسنس باید همان تعداد کاربر در هنگام خرید باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.
6- در زمان تمدید امکان تغییر محصول وجود ندارد.
7- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


304,500تومان یک ساله