محصولات

Norton - Norton™ Internet Security 2014 - 1 Desktop - 170 Days
زمان آغاز اعتبار از لحظه ای که E-Mail حاوی License را دریافت می کنید.
قابلیت استفاده مجدد ، پس از نصب ویندوز کلاً دوبار
قابلیت انتقال از یک سیستم به سیستم دیگر را ندارد
20,000تومان شش ماهه
Norton - Norton™ 360 - 1-Desktop - 170 Days
زمان آغاز اعتبار از لحظه ای که E-Mail حاوی License را دریافت می کنید.
قابلیت استفاده مجدد ، پس از نصب ویندوز کلاً دوبار
قابلیت انتقال از یک سیستم به سیستم دیگر را ندارد
20,000تومان شش ماهه
Norton Security Standard 1-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
350,000تومان یک ساله
Norton Security Deluxe 3-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
250,000تومان یک ساله
Norton Security Deluxe 5-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
700,000تومان یک ساله
Norton Security Premium with Backup 10-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
900,000تومان یک ساله