محصولات

Windows 10 Enterprise - 1PC - MSDN
280,000تومان
Windows 10 Enterprise - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
1,000,000تومان
Windows 10 Home - 1PC - MSDN
200,000تومان
Windows 10 Professional - 1PC - MSDN
220,000تومان
Windows 10 Professional - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
700,000تومان
Windows 10 Home - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
380,000تومان
Windows 8.1 Professional - 1PC - MSDN
180,000تومان
Windows 8.1 Professional - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
310,000تومان
Windows 8.1 Enterprise - 1PC - MSDN
280,000تومان
Windows 8.1 Enterprise - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
640,000تومان
Windows 8 Professional - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
480,000تومان
Windows 7 Ultimate - 1PC - MSDN
200,000تومان
Windows 7 Ultimate - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
460,000تومان
Windows 7 Professional - 1PC - MSDN
180,000تومان
Windows 7 Professional - 1PC - Retail
Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
350,000تومان
Windows 7 Home Premium - 1PC - MSDN
180,000تومان
Windows 7 Home Premium - 1PC - Retail
Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
250,000تومان
Windows Server 2008 Enterprise R2 – MSDN
450,000تومان
Windows Server 2008 Enterprise R2 – Retail
1,500,000تومان