Bitdefender Renew

Bitdefender Antivirus Plus - Renew - 12 Months


شروع از   213,000تومان
یک ساله

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
3- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود دارد؛ در نتیجه شما می‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


   شرایط تمدید

Bitdefender Internet Security - Renew - 12 Months


شروع از   255,000تومان
یک ساله

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
3- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود دارد؛ در نتیجه شما می‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


   شرایط تمدید

Bitdefender Total Security - Renew - 12 Months


شروع از   293,000تومان
یک ساله

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
3- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود دارد؛ در نتیجه شما می‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


   شرایط تمدید

Bitdefender Mobile Security - Renew - 12 Months


شروع از   65,000تومان
یک ساله

1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.
2- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.
3- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود دارد؛ در نتیجه شما می‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


   شرایط تمدید