محصولات

Bitdefender Antivirus Plus - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
75,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 3-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
105,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 5-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
155,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 10-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
205,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
85,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 3-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
115,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 5-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
175,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 10-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
245,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز

85,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 3-Desktop - 15 Months (0 موجود است)
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
135,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security Multi-Device - 5-Device- 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
215,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security Multi-Device - 10-Device- 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
295,000تومان یک ساله