محصولات

Bitdefender Antivirus Plus - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز

52,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 3-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
71,500تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 5-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی تا 30 روز
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
100% اورجینال و جنیون
104,000تومان یک ساله
Bitdefender Antivirus Plus - 10-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
136,500تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز

58,500تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 3-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
78,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 5-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
117,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - 10-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
162,500تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 1-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز

71,500تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - 3-Desktop - 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
135,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security Multi-Device - 5-Device- 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان نگهداری لایسنس تا یک سال
امکان فعالسازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمي
با ضمانت عدم مشكل با IP ايران
100% اورجینال و جنیون
143,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security Multi-Device - 10-Device- 15 Months
امکان افزودن لایسنس در bitdefender.com
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعویض ویندوز
يكسال پشتيباني دائمی
195,000تومان یک ساله