محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server
قابلیت نصب بر روی Windows Server
1,350,000تومان یک ساله
2,025,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


1,980,000تومان یک ساله
2,976,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


3,960,000تومان یک ساله
5,952,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,040,000تومان یک ساله
7,578,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


2,460,000تومان یک ساله
3,696,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,920,000تومان یک ساله
7,392,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


6,300,000تومان یک ساله
9,468,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


3,114,000تومان یک ساله
4,674,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


6,228,000تومان یک ساله
9,348,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


7,956,000تومان یک ساله
11,952,000تومان دو ساله