محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server
قابلیت نصب بر روی Windows Server
1,560,000تومان یک ساله
2,340,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


1,716,000تومان یک ساله
2,579,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


3,432,000تومان یک ساله
5,158,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,368,000تومان یک ساله
6,567,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


2,132,000تومان یک ساله
3,203,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,264,000تومان یک ساله
6,406,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,460,000تومان یک ساله
8,205,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


2,698,000تومان یک ساله
4,050,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,397,000تومان یک ساله
8,101,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


6,895,000تومان یک ساله
10,358,000تومان دو ساله