محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server

زمان تحویل 1 تا 5 روز کاری میلادی می باشد


1,526,000تومان یک ساله
2,497,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


2,777,000تومان یک ساله
4,175,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,555,000تومان یک ساله
8,350,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


7,070,000تومان یک ساله
10,631,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


3,451,000تومان یک ساله
5,185,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


6,902,000تومان یک ساله
10,370,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


8,838,000تومان یک ساله
13,282,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,368,000تومان یک ساله
6,557,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


8,737,000تومان یک ساله
13,114,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


11,161,000تومان یک ساله
16,767,000تومان دو ساله