محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server
قابلیت نصب بر روی Windows Server
1,100,000تومان یک ساله
1,700,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


1,600,000تومان یک ساله
2,400,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


3,200,000تومان یک ساله
4,830,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


4,050,000تومان یک ساله
6,150,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


1,990,000تومان یک ساله
3,000,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


3,990,000تومان یک ساله
6,000,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


5,100,000تومان یک ساله
7,690,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


2,520,000تومان یک ساله
3,795,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


5,050,000تومان یک ساله
7,590,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


6,450,000تومان یک ساله
9,700,000تومان دو ساله
ESET Secure Enterprise - 26 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


10,400,000تومان یک ساله
15,600,000تومان دو ساله
ESET Secure Enterprise - 50 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


18,700,000تومان یک ساله
28,050,000تومان دو ساله
ESET Secure Enterprise - 100 User

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


34,900,000تومان یک ساله
52,350,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 5 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


2,583,000تومان یک ساله
4,000,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 10 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


4,040,000تومان یک ساله
6,800,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 15 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


5,880,000تومان یک ساله
10,200,000تومان دو ساله