محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server

زمان تحویل 1 تا 5 روز کاری میلادی می باشد


1,897,000تومان یک ساله
3,105,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


3,453,000تومان یک ساله
5,190,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


6,906,000تومان یک ساله
10,381,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


8,790,000تومان یک ساله
13,217,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,290,000تومان یک ساله
6,446,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


8,581,000تومان یک ساله
12,892,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


10,988,000تومان یک ساله
16,513,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,431,000تومان یک ساله
8,152,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


10,862,000تومان یک ساله
16,304,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


13,876,000تومان یک ساله
20,846,000تومان دو ساله