محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server

زمان تحویل 1 تا 5 روز کاری میلادی می باشد


2,475,000تومان یک ساله
5,400,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


4,504,000تومان یک ساله
6,770,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


9,009,000تومان یک ساله
13,540,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Standard - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


11,466,000تومان یک ساله
17,239,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


5,596,000تومان یک ساله
8,408,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


11,193,000تومان یک ساله
16,816,000تومان دو ساله
ESET Endpoint Protection Advanced- 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


14,332,000تومان یک ساله
21,539,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 5 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


7,084,000تومان یک ساله
10,633,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 10 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


14,168,000تومان یک ساله
21,266,000تومان دو ساله
ESET Secure Business - 15 User

زمان تحویل 10 روز کاری میلادی می باشد


18,099,000تومان یک ساله
27,190,000تومان دو ساله